Recente publicaties

Nieuwsarchief per maand

Beslissing op bezwaarschriften

Door webmaster | december 1, 2010

Geachte lezer, nadat er (2, 9 en 16) november 2009 hoorzittingen zijn geweest zodat een ieder zijn/haar bezwaarschrift tegen de aanleg van windmolenpark Buren mondeling kon toelichten aan de commissie bezwaarschriften van de gemeente Buren, heeft deze commissie op 31 maart 2010 advies uitgebracht aan het college van B & W.

Naar aanleiding van dat advies heeft de gemeente Buren een aantal aanbevelingen hieruit opgevolgd en voorts besloten alle bezwaren ongegrond te verklaren en de verleende bouwvergunning aan WEOM (tegenwoordig NUON) te handhaven, en een aantal bezwaarschriften niet ontvankelijk te verklaren.

De gemeente Buren geeft in een persbericht (klik op de link) uitleg over de onderbouwing hiervoor. De volledige beslissing van de gemeente Buren  kunt u vinden onder het kopje ‘links en downloads’ op deze website. Hier vindt u ook de beoordeling van bureau DHV dat heeft onderzocht of het windpark Buren mer-plichtig is.

Op 30 november is er een artikel in de Gelderlander verschenen (zie kopje ‘nieuws lokaal’ elders op deze site) met een uitleg over de huidige stand van zaken.

Onderwerpen: Nieuws | Geen reacties »

Ingezonden brief

Door webmaster | september 27, 2010

Naar aanleiding van het stukje “Windpark kost nu al 3 ton” van 14 september 2010 in De Gelderlander (zie elders op deze site onder kopje ‘nieuws lokaal’) heeft actiecomité De Klap van de Molen een ingezonden brief gestuurd. De brief kunt u hier lezen, of lees het als publicatie in De Gelderlander van 24 september 2010 onder ‘nieuws lokaal’ op deze site.

Onderwerpen: Nieuws | Geen reacties »

WOZ Aanslag

Door webmaster | maart 20, 2010

Bij iedereen in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe is (eind februari) de aanslag gemeentelijke belastingen inmiddels in de bus gevallen. Deze aanslag is voor de heffing van de O.Z.B. (onroerendezaakbelasting) gebaseerd op de zgn. WOZ-waarde van de woning en/of het perceel. Indien u het niet eens bent met de hoogte van de aanslag kunt u – binnen zes weken na dagtekening – bezwaar indienen.

In het verleden zat er bij elke aanslag een taxatieverslag; dat is een vergelijk met uw woning/zaak ten opzichte van verkochte woningen op het moment van de waardepeildatum. Tegenwoordig moet u het taxatieverslag zelf bij uw gemeente opvragen.

Het is mogelijk dat door de aanleg van het windpark Echteld en de ingebruikname van de Betuwelijn en de dreigende komst van windpark Buren de waarde van uw woning is gedaald. Als u van mening bent dat u vanwege de windturbineparken en/of de spoorlijn geluidhinder ondervindt of dat er sprake is van zichtschade, dan adviseren wij u een bezwaarschrift in te dienen, waarin u aangeeft hoe veel u denkt dat de waarde van uw woning is gedaald.

Vorig jaar heeft de gemeente Buren bij een groot aantal woningen de WOZ waarde, na het indienen van een bezwaar, verlaagd. In de gemeente Neder-Betuwe heeft de rechtbank Arnhem de WOZ waarde van  twee woningen aanzienlijk lager vastgesteld na bezwaar- en beroepschriften van omwonenden.

Van belang is dat de rechtbank in Zwolle heeft geoordeeld dat alleen al het bestaan van plannen voor een windmolenpark reden is voor een waardedaling. (Rechtbank Zwolle, 26-10-2006, nr. 06/607) Als er dus op de datum van WOZ waardebepaling plannen waren voor een windmolenpark, mag men uitgaan van een waardedaling van het huis. Dit was dus ook in Buren het geval op 1 januari 2009.

Klik op de links voor de twee model-bezwaarschriften die u kunt gebruiken indien u het niet eens bent met de door uw gemeente vastgestelde WOZ waarde van uw woning: een model-bezwaarschrift voor ingezetenen van Buren en een model-bezwaarschrift voor ingezetenen van Neder Betuwe.

Maak de brief passend voor uw situatie en dien uw bezwaar in bij de gemeente waar u woont. Om de afstand tussen uw woning / perceel en het windpark Echteld en windpark Buren verwijzen wij u naar de plattegronden (kopje ‘gebied’) op deze site.

Vanzelfsprekend kunt u als u vragen heeft contact opnemen met een van de stuurgroepleden (zie kopje ‘contact’ op deze site) of stuur een mail naar info@deklapvandemolen.nl

Onderwerpen: Nieuws | Geen reacties »

Verkiezingsuitslag Buren

Door webmaster | maart 4, 2010

In de gemeente Buren hebben 11301 inwoners = 56,5 %  van de bevolking gestemd. De einduitslag is als volgt:

VVD 3208 stemmen = 6 zetels (in 2006: 6 zetels)

PvdA 1919 stemmen = 4 zetels (in 2006: 6 zetels)

PCG 1384 stemmen = 3 zetels (in 2006: 2 zetels)

CDA 1228 = 2 zetels (in 2006: 2 zetels)

D66 982 stemmen = 2 zetels (in 2006: 1 zetel)

Gemeentebelangen 930 stemmen = 2 zetels (in 2006: 2 zetels)

Buren Oprecht en Eerlijk 744 = 1 zetel (2006: 1 zetel)

Partij voor de Dieren 560 stemmen = 1 zetel (in 2006: 0 zetels)

Beter Buren 314 stemmen = 0 zetel (in 2006: 1 zetel)

Onderwerpen: Nieuws | Geen reacties »

Windmolen kieswijzer Buren

Door webmaster | februari 27, 2010

De windmolen kieswijzer (klik op de link) is bedoeld als hulpmiddel bij uw keus op welke partij u aanstaande woensdag 3 maart uw stem gaat uitbrengen. De kieswijzer bestaat uit 3 tabellen: Tabel 1: Bij wie zijn uw belangen in goede handen? Tabel 2: Drie vragen aan de Burense politieke partijen (zie bericht hieronder) en Tabel 3: stemgedrag politieke partijen gemeenteraad Buren december 2008.

Onderwerpen: Nieuws | Geen reacties »

Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010

Door webmaster | februari 18, 2010

Geachte lezer, met de verkiezingen voor de deur zijn wij benieuwd welke standpunten de partijen in Buren innemen ten aanzien van een windturbinepark aan de Schaapsteeg/Zilverlandseweg in Lienden. Wij hebben de lijsttrekkers en besturen een drietal vragen gesteld: Vraag 1. Is uw partij bereid zich sterk te maken voor de ontwikkeling van een evenwichtig door de bevolking gesteund duurzaamheidsbeleid en in dat kader onderzoek te laten verrichten naar alternatieve, dunner bevolkte windpark locaties binnen de Burense gemeentegrenzen? Vraag 2. Is uw partij bereid om samen met de politieke partijen in Neder-Betuwe een breed platform te creëren dat – in samenspraak met de bevolking – duurzame alternatieven ontwikkelt voor windenergie in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe? Vraag 3. Is uw partij bereid om een eventueel voorstel om de bouwvergunning 1e fase in te trekken, te ondersteunen? De volledige brief kunt u lezen door op deze link te klikken. Onder het kopje ‘nieuws lokaal’ kunt u het bericht hierover in De Gelderlander ‘Windpark kieswijzer in Buren’ lezen. Ook voor de mening van de politieke partijen in Neder-Betuwe over dit onderwerp verwijzen wij u naar het kopje ‘nieuws lokaal’ op deze website.

Onderwerpen: Nieuws | Geen reacties »


« Vorige berichten