Recente publicaties

Nieuwsarchief per maand

Achtergrond

Nederland is in het kader van Kyoto (1997) aan een belangrijke doelstelling gecommitteerd: In de periode 2008-2012 moet de uitstoot van broeikasgassen met 6 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990 en het gebruik van duurzame energie moet in 2020 10% zijn. Klik hier voor kyoto-protocol.

In het kader van deze doelstelling is het gemeentelijke klimaatbeleidsplan (2004-2008) opgesteld. Voor het realiseren van 10% duurzame energie in 2020 is het noodzakelijk om in te zetten op windenergie. In 2001 is er een convenant tussen rijk, provincies en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gesloten, de Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW). Klik hier voor BLOW-overeenkomst.

Het doel van het BLOW convenant is om eind 2010 tenminste 1500 MegaWatt in Nederland op land te realiseren. In het kader van BLOW is de provincie Gelderland gecommitteerd aan de realisatie van 100 MegaWatt windenergie in 2010. De provincie Gelderland heeft de regio Rivierenland de taak opgelegd 40 MegaWatt aan windenergie te plaatsen. In de regio zijn locaties geselecteerd die uit landschappelijk oogpunt het meest geschikt zijn voor het plaatsen van windturbines. Dat heeft geleid tot een lijst met zogenaamde A-locaties. Op de A-lokatie Hoogbroek langs A15/Betuweroute, aansluitend op “Windpark Echteld” van de gemeente Neder-Betuwe, wil WEOM BV een windpark realiseren van 4 turbines met een gezamenlijk vermogen van ongeveer 10 MegaWatt.

Op 28 november 2006 heeft de gemeenteraad besloten planologische medewerking te verlenen aan het verzoek van WEOM voor de realisering van Windpark Buren op de genoemde locatie. Hiervoor wordt een vrijstellingsprocedure gevolgd op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Met ingang van 17 januari 2008 ligt het concept-vrijstellingsbesluit, de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing en overige stukken die betrekking hebben op de vrijstellingsprocedure gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Iedereen kan hiertegen binnen deze termijn een zienswijze indienen. Hoe dat kan is terug te vinden onder de openbare bekendmakingen van gemeente Buren onder bouwen en wonen.